Le Benelux a pu échanger avec la France, l'Allemagne, et le Suisse de l'économie circulaire et sources renouvelables dans le cadre des objectifs ambitieux de l'Europe Lors du forum Rhin-Meuse.

De Benelux-landen wisselden van gedachten met Frankrijk, Duitsland en Zwitserland over de circulaire economie en hernieuwbare bronnen in het kader van de ambitieuze doelstellingen van Europa Op het Rijn-Maasforum.

Le forum Rhin-Meuse mené à Bruxelles à accueilli des représentants du monde politique, économique et scientifique de la France (Grand Est), de l’Allemagne (vallée du Rhin), du Benelux et de la Suisse. Le panel à pu discuter de la manière dont l’économie circulaire et les sources renouvelables peuvent contribuer aux ambitieux objectifs de durabilité de l’Europe dans le contexte du « Green deal » européen.

En plus de l’implication des fonctionnaires du Benelux dans les discussions, un stand d’information encourage les visiteurs à participer activement aux discussions et offre l’occasion aux participants d’approfondir divers aspects des initiatives conjointes de durabilité du Benelux.

Le Forum Rhin-Meuse sert de plateforme d’échanges et de solutions en vue d’un avenir durable aux niveaux local, régional, national et européen. L’événement souligne une fois de plus l’importance de la coopération transfrontalière pour relever les défis communs et progresser vers un avenir plus durable.

Retrouvez les détails et photos de l’évènement sur le site du Benelux.

Het Rijn-Maasforum in Brussel verwelkomde vertegenwoordigers uit de politieke, economische en wetenschappelijke wereld van Frankrijk (Grand Est), Duitsland (Rijnvallei), de Benelux en Zwitserland. Het panel besprak hoe de biogebaseerde circulaire economie en hernieuwbare bronnen kunnen bijdragen aan Europa's ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen in de context van de Europese Green Deal.

Naast de betrokkenheid van Benelux-functionarissen bij de discussies, informeert en stimuleert een informatiestand bezoekers om actief deel te nemen aan de discussies en biedt het deelnemers de mogelijkheid om dieper in te gaan op verschillende aspecten van de gezamenlijke Benelux duurzaamheidsinitiatieven.

Het Rijn-Maas Forum dient als platform voor uitwisseling en oplossingen voor een duurzame toekomst op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Het evenement onderstreept eens te meer het belang van grensoverschrijdende samenwerking bij het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen en het toewerken naar een duurzamere toekomst.

Details en foto's van het evenement zijn te vinden op de Benelux website.