Un atelier réunissant des experts de plusieurs pays à eu lieu au bureau du Benelux afin de discuter de la qualité de l'hydrogène

Op het Benelux-kantoor werd een workshop gehouden met deskundigen uit verschillende landen om de kwaliteit van waterstof te bespreken.

L’utilisation de l’hydrogène est en pleine essor, par conséquent nous assistons à la mise en œuvre de stratégies en matière d'hydrogène et à la construction ou conversion de pipelines d’hydrogène transfrontaliers en Europe. C’est pourquoi les acteurs du marchés ont besoin de clarté quant à la qualité requise et les normes de pureté de l’hydrogène.

Le Forem Pentalatéral de l’Energie a organisé un atelier consacré à la qualité de l’hydrogène rassemblant des experts en hydrogène de sept pays, des représentant de la commission européenne, de l’industrie, des opérateurs de réseaux d’hydrogène, des régulateurs de l’énergie et des associations de normalisation.

Les participants ont conclu la nécessité d’élaborer des règles communes pour le marché intérieur et les flux transfrontaliers au niveau européen, en impliquant la Commission européenne, les États membres et les opérateurs et utilisateurs de réseaux d’hydrogène.

 

Het gebruik van waterstof neemt een hoge vlucht, dus we zien de implementatie van strategieën en de aanleg of ombouw van grensoverschrijdende waterstofpijpleidingen in Europa. Daarom hebben marktspelers duidelijkheid nodig over de vereiste kwaliteits- en zuiverheidsnormen voor waterstof.


Het Forem Pentalatéral de l'Energie organiseerde een workshop over de kwaliteit van waterstof waaraan werd deelgenomen door waterstofdeskundigen uit zeven landen, vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de industrie, exploitanten van waterstofnetwerken, energieregelgevers en normalisatieverenigingen.


De deelnemers kwamen tot de conclusie dat het noodzakelijk is om gemeenschappelijke regels op te stellen voor de interne markt en grensoverschrijdende stromen op Europees niveau, waarbij de Europese Commissie, de lidstaten en de beheerders en gebruikers van waterstofnetwerken betrokken zijn.