Mardi 26 mars, plusieurs experts européen se sont réunis afin de discuter de la sécurité et de la coopération transnationale en matière d'eau.

Op dinsdag 26 maart kwam een aantal Europese deskundigen bijeen om te discussiëren over waterzekerheid en transnationale samenwerking.

Mardi 26 mars à Lanaken, lors du sommet européen de l’eau, plusieurs décisionnaire, gestionnaires européen de l’eau et institutions se sont réunis afin de discuter des défis engendrer par le changement climatique en terme de sécurité transnationale en matière d’eau.

En effet, la gestion de la sécurité transnationale de l’eau doit urgemment être améliorée. Une coopération plus proactive au niveau des bassins hydrographiques est nécessaire comme nous le rappelle les récents épisodes d’inondation et de sécheresse. Ce sommet, organisé par la Flandres et le Benelux, a permis une avancée importante grâce à la signature d’une feuille de route.

Cette feuille de route définit des objectifs et des actions clairs pour y parvenir. Elle sert de fil rouge pour une coopération transnationale plus étroite, favorisant la résilience et la durabilité dans la gestion de l’eau et sera reprise dans l’agenda commun « Benelux Plus Eau », qui promeut la coopération dans le cadre de l’Union Benelux.

La « feuille de route pour une meilleure sécurité transnationale en matière d’eau » illustre un engagement collectif à relever les défis complexes de la gestion de l’eau à une époque d’incertitude climatique. En travaillant ensemble au-delà des frontières et des juridictions, nous aspirons à un avenir plus résilient et durable pour tous.

Pour plus de d'informations, rendez-vous sur le site de l'Union Benelux.

Op dinsdag 26 maart kwamen tijdens de Europese Watertop in Lanaken een aantal besluitvormers, Europese waterbeheerders en instellingen samen om de uitdagingen van de klimaatverandering op het gebied van transnationale waterzekerheid te bespreken.

Het beheer van transnationale waterzekerheid moet inderdaad dringend worden verbeterd. Er is meer proactieve samenwerking nodig op het niveau van de stroomgebieden, zoals de recente overstromingen en droogtes ons eraan herinneren. Deze top, georganiseerd door Vlaanderen en de Benelux-landen, heeft een belangrijke stap voorwaarts gezet met de ondertekening van een routekaart.

Deze routekaart definieert duidelijke doelstellingen en acties om die te bereiken. Het dient als leidraad voor nauwere transnationale samenwerking, het bevorderen van veerkracht en duurzaamheid in het waterbeheer, en zal worden opgenomen in de gemeenschappelijke agenda "Benelux Plus Water", die de samenwerking binnen de Benelux-Unie bevordert.

De "Routekaart voor betere transnationale waterzekerheid " illustreert een collectief engagement om de complexe uitdagingen van waterbeheer aan te pakken in een tijdperk van klimaatonzekerheid. Door over grenzen en jurisdicties heen samen te werken, streven we naar een veerkrachtigere en duurzamere toekomst voor iedereen.

Ga voor meer informatie naar de website van de Benelux Unie.