Un débat thématique sur l'importance de l'agricutlure et sur la nécessité d'une vision en matière de sécurité alimentaire à eu lieu lors de la session plenière du parlement Benelux à Zwolle.

Tijdens de plenaire zitting van het Beneluxparlement in Zwolle vond een thematisch debat plaats over het belang van landbouw en de noodzaak van een visie op voedselzekerheid.

Le parlement Benelux c’est réunis à Zwolle pour une session plénière durant laquelle un débat thématique sur l’avenir de l’agriculture a eu lieu. Plusieurs ministres ont pu y faire passer un message, notamment Mme Christianne Van Der Wal, ministre de la nature et de l’azote.

Le débat a acceuilli des organisations de jeunes du secteur agricole, des scientifiques, et différentes parties prenantes. La politique agricole européenne est à l’origine d’un certain nombres de problèmes, notamment due a son manque de cohérence. Le ministre van der Wal (NL) plaide donc pour que les États membres disposent d’une plus grande marge de manœuvre pour mettre en œuvre les objectifs européens.

Les différents ministres ont appelé à une harmonisation entre les trois pays, ce qui serait synonyme de progrès pour nos agriculteurs. Les différents représentants ont plaidé en faveur d’une politique globale et durable pour et avec l’ensemble du secteur.

À la suite de cette session plénière, une proposition de recommandation basée sur les différents enseignements tirés des auditions et du débat thématique sera élaborée par la commission de l’économie, de l’agriculture et de l’énergie.

 

Het Beneluxparlement kwam in Zwolle bijeen voor een plenaire vergadering waarin een thematisch debat werd gehouden over de toekomst van de landbouw. Een aantal ministers konden hun boodschap overbrengen, waaronder Christianne Van Der Wal, minister van Natuur en Stikstof.

Het debat werd ook bijgewoond door jongerenorganisaties uit de landbouwsector, wetenschappers en andere belanghebbenden. Het Europese landbouwbeleid kent een aantal problemen, waaronder een gebrek aan samenhang. Minister Van der Wal (NL) pleit daarom voor meer speelruimte voor de lidstaten bij de uitvoering van de Europese doelstellingen.

De verschillende ministers pleitten voor harmonisatie tussen de drie landen, wat synoniem zou staan voor vooruitgang voor onze boeren. De verschillende vertegenwoordigers riepen op tot een alomvattend en duurzaam beleid voor en met de hele sector.

Na deze plenaire vergadering zal de Commissie economie, landbouw en energie een voorstel voor een aanbeveling opstellen op basis van de verschillende lessen die uit de hoorzittingen en het thematische debat kunnen worden getrokken.