News & Events

#
May 21, 2024, 1:40 PM
Groen denken als tweede natuur in het Benelux-onderwijs / Penser vert, une seconde nature dans l'enseignement Benelux
#
Apr 19, 2024, 3:19 PM
Potentielle collaboration entre le Benelux et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en matière d'aviation électrique. Potentiële samenwerking tussen Benelux en Noordrijn-Westfalen op het gebied van elektrische luchtvaart.
#
Apr 19, 2024, 2:59 PM
Le Benelux a pu échanger avec la France, l'Allemagne, et le Suisse de l'économie circulaire et sources renouvelables dans le cadre des objectifs ambitieux de l'Europe Lors du forum Rhin-Meuse. De Benelux-landen wisselden van gedachten met Frankrijk, Duitsland en Zwitserland over de circulaire economie en hernieuwbare bronnen in het kader van de ambitieuze doelstellingen van Europa Op het Rijn-Maasforum.
#
Apr 19, 2024, 2:35 PM
Un débat thématique sur l'importance de l'agricutlure et sur la nécessité d'une vision en matière de sécurité alimentaire à eu lieu lors de la session plenière du parlement Benelux à Zwolle. Tijdens de plenaire zitting van het Beneluxparlement in Zwolle vond een thematisch debat plaats over het belang van landbouw en de noodzaak van een visie op voedselzekerheid.
#
Apr 18, 2024, 4:51 PM
Un atelier réunissant des experts de plusieurs pays à eu lieu au bureau du Benelux afin de discuter de la qualité de l'hydrogène Op het Benelux-kantoor werd een workshop gehouden met deskundigen uit verschillende landen om de kwaliteit van waterstof te bespreken.
#
Apr 17, 2024, 1:50 PM
Mardi 26 mars, plusieurs experts européen se sont réunis afin de discuter de la sécurité et de la coopération transnationale en matière d'eau. Op dinsdag 26 maart kwam een aantal Europese deskundigen bijeen om te discussiëren over waterzekerheid en transnationale samenwerking.

News from the national governments

 

 

Do you want your news and events on this page? 

Join us!